1. Home
  2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Na Państwa ręce przedkładamy informacje, związane z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej UE.

Nie ma konieczności kontaktowania się z Nami ani wypełniania dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.

Poniżej znajdują się informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASE Offshore Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001054656, NIP 9571162692, REGON 526248773.

 

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@aseoffshore.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Ochrona danych osobowych, ASE Offshore Sp. z o.o., ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk.

Z osobą wyznaczoną przez Administratora danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo:

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ASE Offshore Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

 

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z ASE Offshore Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.

Telefon

Siedziba ASE

ul. Narwicka 6

80-557 Gdańsk

 

+48 (58) 520 77 20

ase@ase.com.pl

Biuro ASEO

ul. Czackiego 15/17

00-043 Warszawa

 

+48 725 525 705

biuro@aseoffshore.pl